Regulamin rekolekcji letnich

REGULAMIN REKOLEKCJI LETNICH STOWARZYSZENIA KATOLICKIEJ WSPÓLNOTY EMMANUEL

1. Rekolekcje przewidziane są dla osób dorosłych, żyjących w rożnych stanach (bezżennych, wdów i wdowców, małżeństw i rodzin…).

2. Każdy dorosły uczestnik przydzielony jest do małej grupy, za którą odpowiada animator.

3. W dniu przyjazdu należny zapoznać się i przestrzegać dyżurów rekolekcyjnych zgodnie z zasadami przedstawionymi na spotkaniu wstępnym.

4. Dla dzieci, z którymi przyjeżdżają uczestnicy przewidziane są zajęcia z opiekunami. Mogą w nich uczestniczyć dzieci od lat 4, które chcą i potrafią funkcjonować w grupie. Opieka nad dziećmi odbywa się w czasie konferencji, medytacji, spotkań w grupach, szkoły uwielbienia. W Eucharystii dzieci uczestniczą z rodzicami. W czasie modlitwy wieczornej jest przewidziany dyżur dla dzieci, które chcą już odpoczywać (czytanie ewentualnie oglądanie bajek). Zachęca się do uczestniczenia dzieci w wieczornym uwielbieniu. Wtedy jednak troską rodziców będzie to, żeby swoim usposobieniem dzieci nie były powodem dyskomfortu dla pozostałych uczestników modlitwy.

5. Dla dzieci młodszych w czasie konferencji przewidziany jest „dywanik”– miejsce zabaw pod opieką rodziców (zabawki we własnym zakresie), w pomieszczeniu, w którym jest nagłośnienie i słychać przekazywane treści. W czasie innych punktów programu rodzice wymiennie zajmują się dziećmi.

6. Istnieje możliwość przyjazdu na rekolekcje z własnym opiekunem dla dziecka (babcia, ciocia itp.), jest to opcja szczególnie polecana w przypadku dzieci poniżej 4 roku życia oraz w przypadku kiedy na rekolekcje decyduje się tylko jeden rodzic z dziećmi. Umożliwi to pełny udział uczestnika w rekolekcjach i swobodę w pełnieniu dyżurów. Koszt udziału „opiekuna prywatnego” jest taki sam jak dla uczestnika. Taki opiekun zakwaterowany jest razem z rodziną i może, jeśli tylko nie koliduje to z jego obowiązkami, uczestniczyć w poszczególnych punktach planu dnia.

7. Uczestnik przy zgłoszeniu chęci udziału w rekolekcjach wpłaca zaliczkę – za osobę dorosłą 200 zł, za dziecko 150 zł. Pozostałą cześć opłaty za rekolekcje zobowiązany jest uiścić po przyjeździe do domu rekolekcyjnego u moderatorki lub osoby przez nią wyznaczonej. Osoby zgłaszające się, które w terminie 2 tygodni od momentu zapisu na rekolekcje nie wpłaciły zaliczki zostają wykreślone z listy uczestników. Numer konta będzie podany przy zgłoszeniu się na rekolekcje.

8. Koszt pobytu na rekolekcjach wynosi: dorośli (czyli osoby od 16 roku życia): 840 zł, pierwsze dziecko 700 zł, drugie dziecko 630 zł, trzecie dziecko i kolejne 560 zł, dzieci do lat 3: 0 zł, „opiekun prywatny”: 840 zł. Opłata za rekolekcje obejmuje noclegi oraz trzy posiłki dziennie. Przed przyjazdem na rekolekcje każdy uczestnik (rodzina…) zostanie mailowo poinformowany o przewidywanej odpłatności.

9. W przypadku nie stosowania się uczestnika do zasad powyższego regulaminu, organizatorzy mogą w skrajnych przypadkach zdecydować o wydaleniu uczestnika z domu rekolekcyjnego.

WPŁACENIE ZALICZKI JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM DO STOSOWANIA POWYŻSZEGO REGULAMINU

 
Klauzula informacyjna:
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:
 1. Administrator danych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Katolickiej Wspólnoty EMMANUELz siedzibą przy ul. Ignacego Paderewskiego 47/7, 40-282 Katowice.
 1. Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
 1. e-mail: mariakubera@wp.pl
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 1. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.
 1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Stowarzyszenie Katolickiej Wspólnoty EMMANUEL w Katowicach obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 1. Odbiorcy danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 1. Okres przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie Katolickiej Wspólnoty EMMANUEL w Katowicach przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 1. Prawo do cofnięcia zgody.
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 1. ustawowym,
 2. umownym,
 3. warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.