Zobowiązania w codziennym życiu

Przynależność do Wspólnoty „Emmanuel”
Zobowiązania

 

Do Wspólnoty Emmanuel można przynależeć poprzez diakonię lub małą grupę i uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych Wspólnoty.
Osoba przynależąca rozumie i uznaje za swoją, drogę rozwoju duchowego opartą o Drogowskazy (patrz formacja Ruchu Światło-Życie), a rozwiniętą w Zasadach Życia Wspólnoty Emmanuel. Kierując się wskazaniami w nich opisanymi, w wolności podejmuje stały wysiłek współdziałania z łaską Bożą każdego dnia. Dla wspomagania siebie samego w wierności, przynależący do Wspólnoty, raz na dwa lata mogą podjąć zobowiązania w formie ślubów prywatnych.

Złożenie ślubów prywatnych, dotyczących zobowiązań, przyjętych przez Wspólnotę jako droga rozwoju duchowego, odbywa się po wcześniejszym rozeznaniu z kierownikiem duchowym, spowiednikiem, animatorem lub odpowiedzialnym. Rozeznanie dotyczy tego, co i w jakim zakresie dana osoba ślubuje na najbliższe dwa lata. Śluby składa się w cichej, prywatnej modlitwie, uczestnicząc razem z innymi członkami Wspólnoty w Eucharystii celebrowanej przez Asystenta Kościelnego. Złożenie ślubów nie jest związane z przynależnością do żadnej grupy.

ZOBOWIĄZANIA

 

Po osobistej modlitwie i dogłębnym rozważeniu odczytując jako Boże wezwanie na najbliższe dwa lata bycie pełnym członkiem Wspólnoty „Emmanuel” w prywatnych, zwyczajnych ślubach ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ:

 • W miarę możliwości, jak najczęściej w tygodniu uczestniczyć w Eucharystii.

  Będę się starał przygotować do niej i przeżywać ją jako najważniejszy moment całego dnia: źródło i szczyt!

 • Codziennie rozważać Słowo Boże („Namiot Spotkania”), np. w ramach liturgicznej „Godziny czytań”.

  Liturgia Godzin nie będzie dla mnie tylko „modlitwą ustną”, ale będę się starał rozważać przeczytany tekst[1] czytania biblijnego i łączył ją z modlitwą osobistą.

 • Jak najczęściej, najlepiej codziennie rozważać tajemnice zbawienia w modlitwie różańcowej.

  Różaniec święty podobnie, nie będzie dla mnie wyłącznie „modlitwą ustną”, ale dołożę wszelkich starań, aby wypowiadane słowa łączyć z rozważaniem tajemnic zbawienia. Pomocą w tym będzie stały wysiłek wznoszenia swoich myśli ku Bogu, przy różnych okazjach codziennego dnia.

 • Podejmować jakąś formę wyrzeczenia w środę i piątek, np. post o chlebie i wodzie. 
 • Przynajmniej raz w miesiącu przystępować do sakramentu pokuty i pojednania. 
 • Uczestniczyć w życiu Wspólnoty eucharystia, modlitwa, rekolekcje, spotkania, itd.)[2] 
 • Podjąć współodpowiedzialność za wspólnotę. 
 • Uczestniczyć raz w roku w osobistych rekolekcjach (przynajmniej 3 dniowych). 
 • Rozwijać swoje życie chrześcijańskie w kierunku obranym przez Ruch Światło-Życie i Wspólnotę „Emmanuel”, wyrażonym w Drogowskazach Nowego Człowieka i w Zasadach życia.

Miejscowość, data: ……………………………………
Podpis Imieniem i Nazwiskiem: …………………………………….

 

Członek Wspólnoty podejmuje na stałe wysiłki w kierunku:

 • pełnego zaakceptowania i przyjęcia Drogowskazów Nowego Człowieka Ruchu Światło-Życie;
 • podporządkowania swojego życia ostatecznemu celowi jakim jest niebo;
 • do głoszenia innym nadziei i do odsuwania od siebie wszelkiej formy rozpaczy – szczególnie w myśleniu o sobie samym – i poddawania się, nawet w najgorszym upadku, łasce Bożej;
 • świadomej przynależności do Kościoła Katolickiego jako środowiska życia przez:
  1. wyznawanie wiary (Credo);
  2. pełne zaakceptowanie i przyjęcia nauki Kościoła w dziedzinie wiary i moralności oraz wszystkich innych obowiązujących przepisów Kościoła;
  3. wierność Kościołowi, a szczególnie biskupowi diecezjalnemu;
 • przyjęcia Zasad życia jako kierunku rozwoju duchowego, przyjęcia tego, co Wspólnota będzie odkrywać w przyszłości jako obowiązujące wszystkich jej członków, świadomej przynależności do Wspólnoty „Emmanuel” przez:
  1. czasowe, prywatne, zwyczajne śluby składane wobec asystenta kościelnego w których zobowiązuję się do tego, co zawarte jest w niniejszych Zobowiązaniach;
  2. przyjmowanie w posłuszeństwie decyzji Moderatorów dotyczących Zasad i Zobowiązań;
  3. uczestnictwo w życiu Wspólnoty (modlitwa, rekolekcje, spotkania, itd.);
 • jako małżonek – do stałego pogłębiania wzajemnej relacji i duchowości małżeńskiej;
 • jako celibatariusz – do stałego pogłębiania relacji z Jezusem-Oblubieńcem i duchowości celibatariusza
 • jako kapłan – do stałego pogłębiania duchowości kapłańskiej.służby we Wspólnocie i Kościele w diakoniach czy innej formie;
  nie zwalniania siebie samego z niniejszych zobowiązań bez uzgodnienia z Moderatorami (odpowiedzialnymi).

 

W miarę możliwości:

 • szczególnego cenienia sobie i kiedy będzie na to czas i możliwość praktykowania adoracji Najświętszego Sakramentu, liturgicznej modlitwy Jutrzni i Nieszporów oraz modlitwy uwielbienia;
 • częstej modlitwy do Ducha Świętego (bez określenia ram czasowych), wzywania Jego obecności;
 • regularnej – wedle możliwości – lektury duchowej pisarzy chrześcijańskich.